VAN PROBLEEM NAAR OPLOSSING IN 7 STAPPEN…

1. HET WAS GOED

De God van de Bijbel overtreft alles en iedereen!1]

Wat Hem zó bijzonder maakt is dat Hij volmaakt goed is!2] Hij doet niet alleen goede dingen maar Hij is goed. Zo is Zijn hart en karakter. In overeenstemming met Zijn karakter creëerde God goede mensen op een goede wereld om in goedheid met elkaar te leven.3]

Onrecht, pijn, ellende, verdriet of dood was er niet. De mens leefde in vrede met God en de schepping. Er was totale vrede en harmonie. Het was goed.

1]Eph. 4:6, Ps. 113:4-5, Ps. 95:3. 2]1 Joh. 1:5, Rom. 11:22. 3]Gen. 1:31.

2. HET WERD SLECHT

God had de mens verantwoording en vrijheid gegeven om te leven.1] Om de volmaakt goede situatie in stand te houden mocht de mens één ding niet doen.2] Wat is er gebeurd denk je?

De mens koos ervoor om te doen wat niet mocht. Toen satan, de tegenstander van God, de mens verleidde werd de mens ongehoorzaam en kwam in opstand tegen God.3] Dit is de val van de mens. De gevolgen zijn groot: De mens leeft niet langer in vrede met God en er rust een vloek op de schepping.4] Wat betreft de mens: Zonde is onderdeel van de mens geworden, de mens moet sterven, en de mens leeft onder de macht van satan.5]

1]Gen. 1:28. 2]Gen. 2:17. 3]Gen. 3:1-6. 4]Gen. 3:8-19. 5]Rom. 5:12, Rom. 8:20-22, Eph. 2:1-2.

3. VAN KWAAD TOT ERGER

Het zondige ik-gerichte hart van de mens maakt het van kwaad tot erger. Zonde werkt als een infectie of ziekte. Het kan zichzelf niet herstellen en iedereen is ermee besmet. Zonde heeft een vernietigende invloed omdat het afbreuk doet aan jezelf en anderen.

De invloed op anderen zie je bij de gevolgen van liegen, stelen, overspel, moord, …

De invloed op jezelf is zelfvernietigend. Zonder dat je het in de gaten hebt verhardt zonde je hart en geweten. Hierdoor wordt de zonde onderdeel van je karakter en je `zijn´, en raak je verstrikt in zonde. Je zit vast in een negatieve cirkel.1]

1]Rom. 1:21-32, 2 Cor. 4:3-4, 2 Tim. 2:25.

4. IN DE PROBLEMEN… 

De mens is zondig, God is volmaakt.1]

Eerlijk als God is, beoordeelt Hij alle mensen rechtvaardig volgens Zijn standaard, de tien geboden. Wie aan Gods standaard voldoet ontvangt eeuwig leven. Wie Gods standaard overtreedt is schuldig en verdient straf. Voldoe jij aan de standaard van God…?

Gods standaard (en doel) is volmaaktheid. Door zonde te doen voldoe je niet aan de volmaakt goede standaard van God. In overeenstemming met Zijn karakter moet God overtreders straffen. God zou niet langer rechtvaardig zijn als hij onze overtredingen niet straft. Het is duidelijk: Ieder mens staat schuldig tegenover een volmaakt God! Een schuldig mens verdient de hel, die voor satan bestemd is.2]

1]Matt. 5:48, 1 Pet. 1:16. 2]Matt. 25:31-46, Rev. 20:15, Rev. 21:8.

5. GODS OPLOSSING: JEZUS!

God is vol liefde en genade.1]

God heeft de wereld lief en wil niet dat er iemand verloren gaat.2] Hij is bewogen met mensen die gevangen zijn in hun zonde. Daarom kwam Zijn Zoon Jezus Christus als mens naar de aarde.3] Hij leefde zonder zonden (onschuldig) en nam aan het kruis de straf van de zonden van de mensen op zich.4] Daarna overwon Hij de dood door hieruit op te staan.5] Dit is de enige reden dat je gered kan worden van je zonden. Jezus heeft met Zijn bloed de prijs betaalt. God biedt je deze reddingsmogelijkheid aan.6] God wil je geven wat je niet verdient; genade. Het is voor iedereen beschikbaar!

Je ontvangt dit niet door goed je best te doen of op grond van iets in jezelf. Maar alléén door te geloven in het offer van Jezus Christus. Zo wordt je verlost en ben je rechtvaardig voor God.7] Je ontvangt de rechtvaardigheid van Jezus. De relatie met God wordt zo in vrede hersteld. De Bijbel zegt: Bekeer je, geloof het evangelie en laat je dopen.8] Je ontvangt: vergeving van zonden, verlossing van de macht van de zonden, en een nieuw leven door de Heilige Geest.

1]Psalm 103:8. 2]Joh. 3:16, 1 Tim. 2:4. 3]Matt. 1:21. 4]Is. 53:4, 2 Cor. 5:21, 1 Pet. 2:24. 5]Luk. 24:1-7. 6]Matt. 11:28, Mark. 10:45, Acts 4:12. 7]Rom. 5:1. 8]Mark. 1:15, Acts 22:16.

6. NIEUW LEVEN MET JEZUS

Als je tot geloof komt ontvang je een nieuw leven. Je wordt ‘opnieuw geboren’ zoals de Bijbel het noemt.1] Dit verandert werkelijk alles! Je gaat vanuit de dood over in het leven.2] Het oude is voorbij en alles is nieuw geworden.3]

God komt in jou ‘wonen’ door Zijn Heilige Geest. Hierdoor verandert je wil: je wilt geen zonde meer doen, je bent niet langer onder de macht van de zonde.4]

God verandert je van binnenuit en samen met Hem leer je om goed te leven, met Jezus als voorbeeld.5]

Dit is tot Gods doel komen! God kan en wil jou nu gebruiken om Zijn liefde en kracht aan anderen te laten zien. Samen met de andere gelovigen vertegenwoordig je nu Jezus’ bovennatuurlijke koninkrijk op aarde.6]

1]Joh. 3:3. 2]Joh. 5:24, 1 Joh. 3:14. 3]2 Cor. 5:17. 4]Rom. 6:6, 11, Joh. 14:23, Gal. 5:22. 5]2 Cor. 4:16, Tit. 2:11-13, 1 Pet. 2:21. 6]  

7. VOLLEDIG HERSTEL

Het beste komt nog!1] Alhoewel Jezus volgen geen ‘makkelijk leven’ is, ben je als volgeling van Jezus de meest hoopvolle mens op aarde: Je hebt vrede met God, niets kan jou scheiden van Gods liefde en je hebt volledig herstel in het vooruitzicht.2] Kort gezegd houdt dit herstel dit in:

Jezus komt terug naar de aarde en verlost het Joodse volk en de mensen die bij Hem horen op het hoogtepunt van verdrukking. Jezus ontvangt het Koningschap; Hij regeert de aarde duizend jaar vanuit Jeruzalem; satan is gebonden; liefde, recht en vrede zijn werkelijkheid!3]

Daarna worden goed en kwaad definitief gescheiden. Het kwaad, satan en onrechtvaardige mensen verdwijnen in de hel. Als je bij Jezus hoort leef je verder in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. God Zelf zal alle tranen afwissen, dood, moeite of pijn zijn er niet meer alleen Gods volmaakte heerlijkheid!

Tot slot: Jouw antwoord op de door God aangeboden genade bepaalt je bestemming. Maak dus de goede keuze!

1]Rev. 21:4. 2]Rom. 8:28, 37-39. 3]Rev. 20:1-3.

Ontvang een Bijbel

zodat je zelf het Evangelie kunt onderzoeken.

Bijbel aanvragen

Wil je ons wat vragen?

WhatsApp
WhatsApp
E-mail
E-mail